MUSTAFA ÇONTAR
                                                                 Mustafa ÇONTAR
                                                                 İnsaat Mühendisi
Kamu ihale mevzuatına göre teklif hazırlama, analiz hazırlama, birim fiyat tarifleri hazırlama, Aşırı düşük teklif savunması hazırlama ve ihalelere yönelik başvuru hazırlama konularında uzman.......
   Ülkemizde su yapılarının inşası; Osmanlı Döneminde vakıflar tarafından yürütülmüş olup, Konya Ovası Sulaması, bazı su yolları ve bentler dışında inşa edilmiş büyük su yapısı bulunmamaktadır. Su işlerinin örgütlü bir şekilde ve sürekli olarak ele alınması 1914 yılında Nafıa Nezareti’nin yeniden yapılanması ile oluşturulan “Umur-u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi”nin (Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü) kurulmasıyla başlar. Bu Genel Müdürlüğün görevleri arasında sulama, kurutma, taşkın koruma, nehir ulaşımı, su biriktirme ve dağıtımı önemli bir yer almıştır.

    Cumhuriyetin ilânıyla beraber Türkiye, özellikle 1930’lu yıllarda ülkenin su kaynaklarını geliştirme yolunda geniş çaplı girişimlerde bulunmuştur.
    1925 yılında “Umur-u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi”ne bağlı bir “Sular Fen Heyeti Müdürlüğü” kurularak Bursa, Adana, Ankara, Edirne ve İzmir Su İşleri Müdürlükleri oluşturulmuşsa da gerek gözlem yetersizliği gerekse ödenek azlığı, işlerin beklenen ölçüde gelişmesine imkân vermemiştir.

Su idarelerinin taksimat, teşkilat ve vezaifi hakkında tanzim ve tevdi olunan,merbut talimatnamenin mevki mer'iyyete vazıi Nafıa Vekaleti celilesinin 18/19 Temmuz sene 1925 tarih ve 527/4190 numaralı tezkeresi üzerine icra vekilleri heyetinin 22 Temmuz sene1925 tarihli ictimaında tasvib ve kabul edilmiştir.
Türkiye Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal

Adliye Vekili
Mahmud Esat

Dahiliye Vekaleti Vekili
İhsan

Maliye Vekaleti Vekili
Ali Cenani

Nafıa Vekili
Süleyman Sırrı

Bahriye Vekili
İhsan

Ticaret Vekili
Ali Cenani

Başvekil
İsmet

Müdafai Mülkiye Vekili
Receb

Hariciye Vekili
Doktor Tevfik Rüştü

Maarif Vekili
Hamdullah Suphi

Sıhhat ve Muavenet İctimaiye Vekili
Süleyman Sırrı

Ziraat Vekili
Mehmed Sabri

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Su İdarelerinin Bölge Taksimatı (22 Temmuz 1925)